Wehrübung im GATES Shilo 1989

Shilo 1989 1    Shilo 1989    Shilo 1989 2

Museum im CFB Shilo, CFB Shilo Base Hospital, GATES und Schießbahnen.

Museum im CFB Shilo
Museum im CFB Shilo

Museum im CFB Shilo
Museum im CFB Shilo

Museum im CFB Shilo
Museum im CFB Shilo

CFB Shilo Base Hospital
CFB Shilo Base Hospital

CFB Shilo Base Hospital
CFB Shilo Base Hospital

CFB Shilo Base Hospital
CFB Shilo Base Hospital

Feldwebelunterkunft
Feldwebelunterkunft

Eisenbahn CN Shilo
Eisenbahn CN Shilo

Schießbahn Berlin
Schießbahn Berlin

Schießbahn Deilinghofen
Schießbahn Deilinghofen

Schießbahn Deilinghofen
Schießbahn Deilinghofen

Schießbahn Deilinghofen
---

Schießbahn Deilinghofen
Schießbahn Deilinghofen

Shilo 1989 1    Shilo 1989    Shilo 1989 2


© RFSHO 2012